اخبار و تازه ها

شرکت کشتي سازي اروندان در حفار شرقي کنار رودخانه کارون و در محدوده ي شهرستان خرمشهر واقع مي باشد که در سال 1352 با انتقال تکنولوژي ساخت شناورهاي مورد نياز ژاندارمري سابق و سرمايه گذاري بخش خصوصي تاسيس شد و پس از ساخت بيش از50 فروند از اين شناور ها در سال 1359به اشغا ل بعثي ها در آمد و پس آزاد سازي خرمشهربه دستور دولت وقت به دست کارگران شرکت بازسازي و شروع به کار نمود و نام آن به شرکت کشتي سازي اروندان تغيير پيدا کرد.